เกี่ยวกับเดอะไทด์ ห้องพักและราคา ข้อเสนอสุดพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวก แกลอรี่รูปภาพ จองห้องพัก ร่วมงานกับเรา มูลนิธิปลาดาว ติดต่อเรา
หน้าหลัก ประวัติ


ประวัติ

มูลนิธิปลาดาวเพื่อชีวิตแสนสุข( เดอะไทด์รีสอร์ท)
เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดย บริษัทไฟฟ์ลีดเดอร์กรุ๊ป จำกัด (เดอะไทด์รีสอร์ท) เมื่อปีพ.ศ. 2551 โดยมีคุณจิราภรณ์ คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ ดำเนินการในรูปแบบ องค์กรอิสระที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์หรือหวังผลกำไรโดยไม่มีส่วนหรือดำเนินงานเกี่ยวข้อง
กับการเมืองแต่ประการใด และมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

1.จัดหาเงินหรือทรัพย์สินเพื่อบริจาคให้กับการศึกษา หรือกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
2.จัดหาเงินหรือทรัพย์สินเพื่อบริจาคให้ักับกิจการของรักเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณี
เกิดมีภัยพิบัติสาธารณะ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
3.จัดหาเงินหรือทรัพย์สินเพื่อบริจาคให้กับกิจการสาธารณกุศลอื่นๆตามที่คณะกรรมการกองทุน
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
4.เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5.ดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ที่มาของเงินและสิ่งของบริจาคให้มูลนิธิ ฯ
-เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
- เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการจัดกิจกรรมทางการกุศลต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ
-เงินที่เดอะไทด์รีสอร์ทบริจาคให้กับมูลนิธิ เมื่อมีลูกค้าเข้าพัก ที่รีสอร์ท โดยหักให้กับมูลนิธิเป็นจำนวนเงิน 25 บาท ต่อการเข้าพักที่รีสอร์ท 1 ห้อง 1 คืน

ท่านสามารถร่วมบริจาค เงินได้ที่กล่องบริจาค ตามจุดต่างๆ
และที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองมน
ชื่อบัญชี มูลนิธิปลาดาวเพื่อชีวิตแสนสุข
เลขที่บัญชี:275-2-63887-2